ALGEMENE VOORWAARDEN Personal Body Fit

Artikel 1 : Algemeen

1.1

Personal Body Fit is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming die tot doel heeft het aanbieden van Personal Training, SmallGroup Training, Groepstrainingen en alle andere vormen van begeleiding op het gebied van bewegen en bijbehorende voedingsadviezen.

1.2

Personal Body Fit werkt voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties.

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht c.q. overeenkomst aan/van Personal Body Fit, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde – of aanvullende opdracht.

1.4

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Personal Body Fit, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Personal Body Fit werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Personal Body Fit zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen c.q. nalaten Personal Body Fit aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 : De overeenkomst

2.1

Iedere overeenkomst wordt vooraf gegaan door een gesprek tussen Personal Body fit en de opdrachtgever. In dit gesprek worden verwachtingen, doelen en praktische zaken besproken, de overeengekomen prijs en eventuele aanvullende afspraken. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een overeenkomst.

2.2

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand.

2.3

Na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst ontstaat er een daadwerkelijke rechtsverhouding tussen Personal Body Fit en de betreffende opdrachtgever.

2.4

Een opdracht komt tot stand met IWA-G als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van artikel 7 : 404 BW dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7 : 47 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten

2.5

Personal Body Fit zal een overeenkomst naar beste kunnen en weten en met maximale inspanning uitvoeren.

2.6

Het staat Personal Body Fit vrij om, een trainingsschema op te stellen en naar eigen en beste inzicht, eventueel een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden dan wel een bepaald deel dezes.

2.7

De opdrachtgever draagt zorg voor het (tijdig) aanleveren van alle informatie, stukken en andere gegevens welke Personal Body Fit behoeft voor een correcte en tijdige uitvoering/afwikkeling van de overeenkomst.

2.8

Personal Body Fit behoudt zich het recht voor een overeenkomst op te schorten dan wel extra kosten in rekening te brengen indien opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in 2.7 van dit artikel.

Artikel 3 : Aansprakelijkheid

3.1

Personal Body Fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor directe – dan wel indirecte- of enige vervolgschade.

3.2

De aansprakelijkheid van Personal Body Fit beperkt zich tot het honorarium van de betreffende overeenkomst waarop een aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.3

Opdrachtgever is zelf en uitsluitend alleen aansprakelijk voor gemaakte keuzes binnen een overeenkomst.

3.4

Personal Body Fit is niet aansprakelijk voor schade, welke eventueel, voortvloeit uit inschakeling van een derde door Personal Body Fit.

In voorkomend geval dient de opdrachtgever de betreffende derde zelf aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden (vervolg)schade.

3.5

Personal Body Fit is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door opdrachtgever niet juiste of te laat aangeleverde informatie, stukken c.q. andere zaken.

3.6

Opdrachtgever dient een eventuele claim aan Personal Body Fit in rechte aanhangig te maken binnen maximaal twaalf maanden na ondertekening van de overeenkomst.

Indien dit niet geschied, vervalt deze rechtsvordering.

Artikel 4 : Verplichtingen van opdrachtgever

4.1

Indien opdrachtgever aan een derde van de inhoud van de door Personal Body Fit ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden/afspraken kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2

De opdrachtgever vrijwaart Personal Body Fit en haar hulppersonen van vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Personal Body Fit ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5 : Inschakeling van derden

5.1

De keuze van de door Personal Body Fit in te schakelen derde(n) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Personal Body Fit is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld door Personal Body Fit.

5.2

De kosten voor het inschakelen van derden komt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever en Personal Body Fit daar voorafgaand schriftelijk afwijkende afspraken over hebben gemaakt.

5.3

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Personal Body Fit ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 : Honorarium, kosten en betalingsvoorwaarden

6.1

De werkzaamheden welke worden uitgevoerd door Personal Body Fit worden in beginsel uitgevoerd op basis van uurtarief v.a. Eur. 45,00 per volledig uur voor Personal Training en v.a. Eur. 22,50 per volledig uur voor Small Group Training per persoon. (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend overeengekomen)

In geval van een gedeeld uur, wordt gerekend per tijdseenheid van dertig minuten.

6.2

Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW, mits anders schriftelijk vooraf overeengekomen.

6.3

Eventuele reiskosten, welke Personal Body Fit, moet maken ten behoeve van een opdracht dienen door de opdrachtgever te worden vergoed aan Personal Body Fit.

6.4

Eventueel is afname van een begeleidingspakket ook mogelijk. Hierover wordt dan een prijsafspraak vastgelegd in de overeenkomst.

6.5

Voor andere diensten (w.o. voedingsadviezen en begeleiding dezes), gelden tarieven welke, in onderling overleg, worden vastgelegd in de overeenkomst

6.6

In enkele gevallen is betaling in termijnen mogelijk, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personal Body Fit.

6.7

Een, door Personal Body Fit, aan de opdrachtgever gezonden factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum door de opdrachtgever aan Personal Body Fit te zijn voldaan.

6.9

Indien betaling door opdrachtgever niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn volgt een herinnering en zo nodig een aanmaning.

6.10

Indien na aanmaning nog immer niet door opdrachtgever aan de betaalverplichting jegens Personal Body Fit is voldaan, zal de vordering (buiten)gerechtelijk worden geïncasseerd.

6.11

Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uit 6.10 van dit artikel voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, w.o. incassokosten, griffierecht, gerechtsdeurwaarderskosten, etc.

Deze kosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

6.12

Personal Body Fit behoudt zich het recht voor, indien opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk aan de betalingsverplichting voldoen, om eventuele werkzaamheden op te schorten c.q. uit te stellen tot het moment waarop opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

In voorkomend geval is Personal Body Fit gerechtigd om volledige betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen alvorens de werkzaamheden voor de opdrachtgever te hervatten.

6.13

In voorkomend geval behoudt Personal Body Fit zich het recht voor de overeenkomst per direct en zonder opzegtermijn te ontbinden.

6.14

Op overeenkomsten (diensten) welke voor langere periode worden aangegaan vindt jaarlijks een prijsindexatie plaats door Personal Body Fit.

Overigens is Personal Body Fit niet gehouden deze prijsindexatie ook daadwerkelijk door te voeren.

6.15

Personal Body Fit behoudt zich het recht voor, in bepaalde gevallen, een voorschotbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

6.16

Indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met een bepaalde factuur of calculatie dan dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk kenbaar te maken aan Personal Body Fit.

Artikel 7 : Aanbiedingen en offertes

7.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd.

7.2

Indien de overeenkomst is getekend door de opdrachtgever wordt de overeenkomst bindend en de opdracht erkend door de opdrachtgever en dienen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (met inachtneming van deze algemene voorwaarden) door beide partijen te worden nagekomen

Artikel 8 : Duur van overeenkomst en beëindiging

8.1

De duur van de overeenkomst wordt in eerste aanleg aangegaan voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst.

8.2

Personal Body Fit behoudt zich het recht voor een opdrachtgever te weigeren of de samenwerking te beëindigen met onmiddellijke ingang als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn.

8.3

Personal Body Fit behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te annuleren of verplaatsen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval in de eerste of tweede bloedlijn, ernstige ziekte van een familielid in de eerste of tweede bloedlijn, waardoor IWA-G de opdracht op dat betreffende moment niet naar behoren en beste weten en kunnen kan uitvoeren.

8.4

Annulering door opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden, anders is Personal Body Fit gerechtigd om een volledig uurtarief aan de betreffende opdrachtgever in rekening te brengen.

8.5

Opdrachtgever is 100 % van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd aan Personal Body Fit, indien hij ook zonder te annuleren (conform artikel 8.4 van deze algemene voorwaarden) geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten.

Artikel 9 : Privacy

9.1

Personal Body Fit biedt verschillende diensten aan. Om deze diensten uit te kunnen voeren is het nodig om persoonsgegevens (bedrijfsgegevens) te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

  1. De totstandkoming van een offerte c.q. overeenkomst

  2. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever of een contactpersoon namens de opdrachtgever

  3. Om de opdrachtgever of eventuele contactpersoon van de opdrachtgever nader te informeren over de voortgang, te benaderen voor informatie, etc.

9.2

Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

9.3

Opdrachtgever erkent de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Personal Body Fit en vrijwaart Personal Body Fit van alle eventuele claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer hiermee direct verband houdende.

Artikel 10 : Vertrouwelijkheid

10.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of externe bron hebben verkregen.

10.2

In geval officieel erkende autoriteiten hierom verzoeken dan wel sommeren dient Personal Body Fit alle informatie te verstrekken waarom is verzocht c.q. gesommeerd.

In voorkomend geval is Personal Body Fit niet gehouden aan het gestelde in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden

10.3

Op alle vormen van communicatie tussen opdrachtgever en Personal Body Fit is vertrouwelijkheid en geheimhouding van toepassing.

Artikel 11 : Klachtenregeling

11.1

Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden door Personal Body Fit dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na voltooiing dezes schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Dit dient zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te geschieden.

11.2

Indien de klacht gegrond is zal Personal Body Fit, in overleg met de opdrachtgever, tot een voor beiden passende oplossing komen binnen veertien dagen na bekendmaking van de betreffende klacht.

Artikel 12 : Geschillen en toepasselijk recht

12.1

In eerste aanleg zal worden getracht een geschil onderling (in der minne) op te lossen.

12.2

Indien hetgeen omschreven in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden niet haalbaar blijkt dient het geschil te worden voorgeld aan de daartoe bevoegde Rechtbank

12.3

Voor het overige ie Nederlands recht van toepassing